Bestuursreglement Sociale Hygiëne

Paragraaf 1    Algemene bepalingen

Artikel 1          Begripsbepalingen

a) Alcoholhoudende dranken (als bedoeld in artikel 1, lid 1, van de Drank- en Horecawet):

 • Alcoholhoudende drank: de drank, die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor meer dan een half volumeprocent uit alcohol bestaat;
 • Zwak-alcoholhoudende drank: alcoholhoudende drank, met uitzondering van sterke drank. Hieronder vallen bier, wijn, gedistilleerd met minder dan vijftien volumeprocenten alcohol en de zogeheten premixen (kant-en-klare mixdranken) die worden gemixed en gebotteld in de fabriek en waarvan het alcoholpercentage onder de vijftien volumeprocenten blijft. Ook de ‘versterkte’ wijnen zoals port, sherry en vermouth, die volledig op de traditionele methode als wijn zijn gemaakt, maar waarbij gedurende het gistingsproces een alcoholpercentage ontstaat van meer dan vijftien vallen onder deze categorie;
 • Sterke drank: de drank, die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor vijftien of meer volumeprocenten uit alcohol bestaat, met uitzondering van wijn.

 

b) Sociale Hygiëne (als bedoeld in artikel 9 van de Drank- en Horecawet):

Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de kantine gaat het vooral om het beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.

Verder houdt Sociale Hygiëne in voldoende kennis en inzicht hebben met betrekking tot de Drank- en Horecawet en andere regelgeving die verband houdt met alcohol, de reclamecode voor alcoholhoudende dranken, de verschillende bedrijfsformules en gedragskenmerken van verschillende doelgroepen en de technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

 

c) Horecabedrijf (als bedoeld in artikel 1, lid 1, van de Drank- en Horecawet):

In het kader van dit bestuursreglement dienen daartoe in ieder geval te worden gerekend: clubhuis met bar en keuken, commissiekamer, bestuurskamer, balkon en terras.

 

d) Horecalokaliteit (als bedoeld in artikel 1, lid 1, van de Drank- en Horecawet):

Een van een afsluitbare toegang voorziene lokaliteit, onderdeel uitmakend van een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, in ieder geval bestemd voor het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse.

 

e) Leidinggevenden (als bedoeld in artikel 1, lid 1, van de Drank- en Horecawet):

Het bestuur heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, lid 6, van de Drank- en Horecawet ten minste twee personen / leden aangewezen als leidinggevenden. Zij voldoen aan de volgende eisen:

 • Zij hebben de leeftijd van 21 jaar bereikt;
 • Zij zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag;
 • Zij staan niet onder curatele;
 • Zij voldoen aan de eisen van het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet;
 • Zij hebben de beschikking over een Verklaring Sociale Hygiëne.

Deze leidinggevenden staan als zodanig vermeld op de ten behoeve van bovengenoemde vereniging verleende drank- en horecavergunning of het bijbehorende aanhangsel. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horeca-werkzaamheden in het horecabedrijf.

 

f) Barvrijwilliger (als bedoeld artikel 1, lid 1, van de Drank- en Horecawet):

Een vrijwilliger, die - op tijden dat er alcoholhoudende drank wordt verstrekt -, de barwerkzaamheden in het horecabedrijf uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

Artikel 2          Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen (artikel 20 en 21 van de Drank- en Horecawet) worden nageleefd:

 • Het verstrekken van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 • De geldende leeftijdsgrenzen moeten duidelijk zichtbaar en goed leesbaar in de horecalokaliteit zijn aangegeven.
 • De verstrekker van alcoholhoudende drank dient bij de ontvanger (verkrijger) daarvan de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
 • Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt, indien redelijkerwijs moet worden vermoed dat dit tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid zal leiden.
 • Het is verboden in het horecabedrijf de aanwezigheid toe te laten en alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die in kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk onder invloed van andere psychotrope stoffen verkeren.
 • Het is verboden in kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk onder invloed van andere psychotrope stoffen dienst te doen in het horecabedrijf.

Artikel 3          Vaststellen en wijzigen

 1. Het bestuur legt dit bestuursreglement ter vaststelling voor aan de Algemene Ledenvergadering. Indien de vaststellingsbevoegdheid bij het bestuur berust, stelt het zelf het bestuursreglement vast. Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand.
 2. Het bestuursreglement moet tegelijk met de aanvraag ter verkrijging van een nieuwe drank- en horecavergunning, worden voorgelegd aan de gemeente. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank- en Horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de te verlenen drank- en horecavergunning.

 3. Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.

 4. Indien een bestuursreglement is vastgesteld zonder de concrete noodzaak een nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen, maar slechts met het doel paracommerciële bepalingen vast te leggen, dan wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente met dien verstande dat genoemde bepalingen met onmiddellijke ingang voor de vereniging van kracht zijn.

 

Paragraaf 2    Sociaal Hygiënische bepalingen

Artikel 4          Aanwezigheid  

Op de momenten dat in de betreffende horecalokaliteit alcoholhoudende drank wordt verstrekt, is in ieder geval altijd één van de volgende personen daar aanwezig:

 • Een leidinggevende die vermeld staat op de verleende drank- en horecavergunning of het bijbehorende aanhangsel, of
 • Een barvrijwilliger die een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) als bedoeld in artikel 9, lid 2, van de Drank- en Horecawet heeft gevolgd en daarvoor een officieel certificaat heeft ontvangen.

Artikel 5          Huis- en gedragsregels

 1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de horecalokaliteit.

 2. Het is niet toegestaan om de in de horecalokaliteit verkregen alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan op de plek waar het volgens artikel 1 van de Drank- en Horecawet is toegestaan, namelijk in de horecalokaliteit  en/of op het eventueel aanwezige terras.

 3. Er wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt aan: 
  - Zeilinstructeurs en begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
  - Personen die binnen de vereniging fungeren als chauffeur bij het vervoer van  personen.

 4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

 5. Leidinggevenden en barvrijwilligers (als genoemd in artikel 1) drinken tijdens de uren dat zij in functie zijn en in dat verband verschillende werkzaamheden verrichten, geen alcoholhoudende drank.

 6. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot.

 7. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit het horecabedrijf verwijderd.

Artikel 6          Openings- c.q. sluitingstijden

 1. De openings- c.q. sluitingstijden als genoemd in artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) zijn van toepassing. Dit houdt in dat het is verboden het horecabedrijf voor bezoekers geopend te hebben en aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven op:
  maandag t/m vrijdag tussen 01.00 en 07.00 uur;
  zaterdag en zondag tussen 02.00 en 07.00 uur.

 2. De burgemeester kan van het onder lid 1, gestelde verbod ontheffing verlenen.

 3. Het bestuur van de vereniging kan andere openings- c.q. sluitingstijden hanteren echter met dien verstande dat het horecabedrijf nooit langer voor bezoekers geopend kan en mag zijn dan vermeld in lid 1, tenzij de burgemeester met toepassing van lid 2, ontheffing heeft verleend.
  Openingstijden die afwijken van het bepaalde in lid 1, dienen hieronder te worden ingevuld:

Openingstijden 

Maandag               : van                uur, tot            uur

Dinsdag                : van                uur, tot             uur

Woensdag             : van                uur, tot            uur

Donderdag            : van                uur, tot            uur

Vrijdag                 : van                uur, tot            uur

Zaterdag              : van                uur, tot            uur

Zondag                 : van                uur, tot            uur

 

De te hanteren openingstijden nader toegelicht: geen

Artikel 7         Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld.
Barvrijwilligers:

 • zijn tenminste 18 jaar oud;
 • hebben een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) gevolgd en hebben daarvoor een officieel certificaat ontvangen;
 • staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd, en
 • zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).

De Instructie Verantwoord Alcoholgebruik voor barvrijwilligers wordt gegeven door een terzake deskundige en bestaat uit een lesprogramma (voorlichting) van circa 2 uur.

Artikel 8          Voorlichting

 1. De geldende leeftijdsgrenzen, huis- en gedragsregels, schenktijden en paracommercie bepalingen worden goed zichtbaar en voor iedereen duidelijk leesbaar, in het horecabedrijf opgehangen.
  Tevens is de registratie (of afschrift daarvan) van gecertificeerde barvrijwilligers  als bedoeld in artikel 7 en het bestuursreglement (of afschrift daarvan) in het horecabedrijf aanwezig. Dit is een verplichting als bedoeld in artikel 9, lid 3 en 4, van de Drank- en Horecawet.

 2. Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik.

 3. Het bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.

 

Paragraaf 3    Paracommercie bepalingen

 

Artikel 9         Toegelaten horeca-activiteiten / schenktijden   

 1. In artikel 2:34b van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) is bepaald welke horeca-activiteiten / schenktijden zijn toegestaan. Dit artikel met toelichting maakt als bijlage deel uit van het bestuursreglement.

 2. Geen reclame mag worden gemaakt door de vereniging voor niet binnen de doelstelling vallende respectievelijk andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten en omschreven in artikel 2:34b van de Apv.

 

Paragraaf 4    Klachten en handhaven 

Artikel 10       Handhaving, klachtenprocedure en sancties

 1. Conform het gestelde in de artikelen 1, lid 1 en 9, lid 2, van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding van het horecabedrijf. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de Drank- en Horecawet en dus ook van dit bestuursreglement.

 2. Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit bestuursreglement dienen door belanghebbenden die in dat kader een rechtstreeks belang hebben, onverwijld ter kennis te worden gebracht van de gemeente, het bestuur van de betreffende vereniging en ingeval het een sportvereniging betreft ook van de overkoepelende sportbond. Tot de zogeheten “rechtstreeks belanghebbenden” behoren in ieder geval de plaatselijke reguliere (commerciële) horecaondernemers. Een klacht kan dan door hen zelf, dan wel door de Koninklijke Horeca Nederland of via haar plaatselijke of regionale afdeling ingediend worden.

 3. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving van het bestuursreglement, zal het bestuur van de vereniging bij overtreding van één of méér bepalingen van dit bestuursreglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de bezoeker (consument) dan wel de verstrekker (leidinggevende of barvrijwilliger), gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.

 4. Voor zover het een sportvereniging betreft verifieert de overkoepelende sportbond eveneens de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht vanuit haar eigen zelfstandige bevoegdheid maatregelen om herhaling te voorkomen. Het brengt het resultaat van de afwegingen ter kennis van de indiener van de klacht, van de betreffende vereniging en eventueel – afhankelijk van de aard / zwaarte van de klacht – van het NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie).

 5. Een ieder kan gegronde klachten over overtreding(en) van het bestuursreglement c.q.de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) te Utrecht. Het is ter beoordeling van deze instanties welke (straf)maatregelen eventueel dienen te worden getroffen.

 

Datum vaststelling bestuursreglement: 2 februari 2022

 

Ondertekening namens het Bestuur

 

De ondertekende versie is beschikbaar bij het bestuur

 

 

Bijlage:

 • Artikel 2:34b APV / Paracommerciële rechtspersonen (schenktijden alcoholhoudende drank / toegelaten horeca-activiteiten + toelichting);

 

Bijlage 1:

 

Artikel 2:34b Schenktijden paracommerciële rechtspersonen
 1. Paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank
  1. maandag tot en met vrijdag na 12.00 uur en tot 0.00 uur;
  2. zaterdag na 12.00 uur en tot 01.00 uur; en
  3. zondag na 12.00 uur en tot 01.00 uur.
 2. Een paracommercieel rechtspersoon verstrekt geen alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.