REGLEMENT ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN Watersportvereniging “Helius”

Dit Reglement ongewenste omgangsvormen is opgesteld ingevolge artikel 27 van de statuten van Watersportvereniging “Helius” en goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 22 november 2021. 

De watersportvereniging ”Helius” verklaart, bij monde van het bestuur, dat ongewenste omgangsvormen en ander grensoverschrijdend gedrag tegenover personen, leden, minderjarigen, passanten en andere gasten van de vereniging niet getolereerd worden. Maatregelen zullen worden genomen tegen een ieder die handelt in strijd met het beleid dat is opgenomen in dit document ‘Reglement ongewenste omgangsvormen’. Iedere klacht zal zorgvuldig worden onderzocht. Hierbij wordt de privacy van een ieder in acht genomen.

Artikel 1 Vertrouwenspersonen

Er zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld. Dit geeft een slachtoffer de mogelijkheid om de persoon te kiezen waarbij hij of zij zijn/haar verhaal wil doen. De vertrouwenspersonen worden door het bestuur geïnstalleerd maar hebben een onafhankelijke positie van het bestuur.

De vertrouwenspersonen zijn telefonisch bereikbaar en hebben een e-mailadres welke is gepubliceerd op de website van de vereniging. Daarnaast zijn deze gegevens gepubliceerd op het mededelingenbord en in het ledenmagazine “Aan boord bij Helius”.

Artikel 2 Geheimhouding

De vertrouwenspersoon is gehouden aan geheimhouding naar derden van de hem ter kennis gekomen feiten die de privacy van de persoon die geconfronteerd is met ongewenste omgangsvormen kunnen schaden. Slechts met toestemming van de betrokkenen kan hiervan worden afgeweken. Deze plicht van de vertrouwenspersoon vervalt niet nadat de vertrouwenspersoon niet meer optreedt als vertrouwenspersoon. Deze geheimhouding strekt zich niet tot het kunnen overleggen over een situatie met de andere vertrouwenspersoon of in ernstiger geval tot het verstrekken van informatie aan de politie, of in een situatie om direct gevaar af te wenden.

Artikel 3 Gedragregels

Naast het volgens ‘gewone/fatsoenlijke’ omgangsvormen met elkaar omgaan stelt de vereniging onderstaande gedragsregels op om grensoverschrijdend gedrag, intimidatie of machtsmisbruik tegen te gaan. Deze gedragsregels gelden voor een ieder binnen de vereniging en gezien de gezagsverhouding met nadruk voor diegenen met een formele / beschreven functie.

Dit zijn tenminste de volgende functies:

 1. Bestuurslid
 2. Commissielid
 3. Bar/clubhuis uitbater en personeel
 4. Trainer / begeleider jeugdzeilen (of andere jeugdactiviteiten)
 5. Havenmeester

Onderstaande gedragsregels worden gezien als formele afspraak hoe er met elkaar omgegaan dient te worden. Bij overtreding van deze gedragsregels zal het bestuur, zo nodig na intern onderzoek, beslissen hoe en welke vervolgstappen worden gezet.

Als grens-/ norm overschrijdend gedrag waarop dit reglement van toepassing is wordt beschouwd:

 • Beledigende opmerkingen
 • Smaad / laster
 • Fysiek en/of verbaal geweld
 • Agressie
 • Moedwillig schade toebrengen aan roerend en/of onroerend goed
 • Drugs gebruik, openbare dronkenschap en/of ordeverstoring
 • Onzedelijk gedrag en handelingen

 In het algemeen betreft dit gedragingen welke in wet- en regelgeving als norm overschrijdend gedrag zijn beschreven en die door de persoon waar het gedrag op gericht is, of die ermee geconfronteerd wordt, als ongewenst worden ervaren.

Artikel 4 Algemene regels in het kader van dit reglement zijn:

 1. Een ieder binnen de vereniging heeft de taak te zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen en met name minderjarige zich veilig kunnen voelen.
 2. Een ieder onthoudt zich ervan een ander te bejegenen op een wijze die de ander in zijn integriteit en waardigheid aantast.
 3. Een ieder die vanuit zijn of haar functie overwicht heeft over een ander onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of (seksuele) intimidatie tegenover die ander.
 4. Trainer / leidinggevende van jeugdactiviteiten dient vooraf een geldige VOG verklaring te overleggen. Deze VOG wordt door het bestuur geadministreerd.
 5. Niemand mag een ander op een zodanige wijze aanraken waarbij te verwachten valt dat deze aanraking tegen de wil van die ander is.
 6. Een ieder binnen de vereniging onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook, waar dit als intimidatie kan worden ervaren.
 7. Een ieder zal de ander met respect bejegenen en zich onthouden van schending van de privacy van de ander.
 8. Een ieder zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de vereniging is betrokken of als gast of professioneel ingehuurde kracht voor de vereniging werkzaam is. Indien iemand gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.